Nieuwe taco’s beschikbaar ! ROMA en Tokyo       

Voorwaarden en Condities

1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die op elk moment kunnen worden herzien, zijn van toepassing op alle bestellingen en diensten van LA BUSINESS SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue des Tongres 58

1040 Etterbeek, ingeschreven bij de ECB onder het nummer BE0453.241.309, rechtstreeks of via onze vertegenwoordigers en gemachtigden.

Elke bestelling die door LA BUSINESS SA wordt aanvaard, evenals elk contract dat met haar wordt gesloten, houdt noodzakelijkerwijs en als essentiële voorwaarde de aanvaarding in, zonder voorbehoud, van de onderhavige algemene voorwaarden die een aanvulling vormen op de bijzondere voorwaarden die eventueel in onze offertes, bestelbonnen en contracten zijn opgenomen.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de eventuele algemene voorwaarden van de klant en deze van BUSINESS SA, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang zullen hebben.

 

De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt een bepalende voorwaarde voor de toestemming van BUSINESS SA, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgezien.

 

 

2. BESTELLEN

Elke bestelling die aan BUSINESS SA wordt toevertrouwd, is slechts bindend na schriftelijke bevestiging van haar kant. Elk aanbod dat BUSINESS SA doet, wordt gedaan zonder enige verbintenis van haar kant.

 

De door de contractant aangebrachte wijzigingen aan zijn bestelbon of aan het aanbod zullen slechts geldig zijn indien BUSINESS SA deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

 

In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de contractant, behoudt BUSINESS SA zich het recht voor een schadevergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totale bedrag van de bestelling, met een minimum van 125,00 euro, met uitzondering van haar recht om in rechte een hogere reële schadevergoeding te eisen.

 

 

3. DEADLINES

Eventuele termijnen voor diensten of leveringen worden slechts bij wijze van indicatie gegeven, tenzij anders vermeld.

 

Indien een termijn dringend is, moet deze duidelijk als dusdanig worden vermeld op de bestelbon, in welk geval BUSINESS SA de mogelijkheid zal herbevestigen om de wens van de klant al dan niet in te willigen.

 

De volgende omstandigheden ontslaan BUSINESS SA van deze verplichte termijnen:

– gevallen van overmacht, zoals bedoeld in artikel 9 van deze overeenkomst;

– indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, zonder dat een ingebrekestelling nodig is;

– indien de opdrachtgever in de loop van de werkzaamheden tot wijzigingen besluit;

– indien de klant de gewenste informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt;

– indien de klant het textiel niet levert, indien het door de klant moet worden geleverd;

 

 

4. PRIJS EN BETALING

De Klant is ertoe gehouden BUSINESS SA de prijs te betalen waarvan de modaliteiten bepaald zijn in het aanbod of op het ogenblik van de bestelling of, bij gebreke hieraan, in de door BUSINESS SA opgestelde factuur.

 

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief alle kosten die ten laste van de Klant vallen.

 

De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BUSINESS NV.

 

Na deze termijn brengt elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest op van 12% per jaar, met een minimumrentevoet overeenkomstig die bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

Elke factuur die onbetaald blijft op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 100,00 euro per factuur.

 

Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient BUSINESS SA schriftelijk te bereiken binnen een termijn van acht dagen na de verzending van de factuur. Bij gebreke daarvan wordt de factuur geacht door de Klant te zijn aanvaard.

 

De indiening van een klacht geeft niet het recht de betaling van ongeschonden geleverde goederen uit te stellen.

 

 

5. GARANTIE

De producten worden geacht door de Klant te zijn aanvaard ten laatste acht kalenderdagen na de levering, tenzij hij BUSINESS SA in kennis stelt van een nauwkeurige en gedetailleerde klacht.

 

De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en conformiteitsgebreken, d.w.z. alle gebreken die de contractant bij een zorgvuldige en serieuze controle op het tijdstip van levering kon ontdekken.

 

BUSINESS SA garandeert de door haar geleverde producten tegen verborgen gebreken gedurende een periode van drie maanden vanaf de levering.

 

De garantie kan alleen worden toegepast indien het gebrek de goederen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor zij gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld.

 

Om het voordeel van de garantie te kunnen inroepen, dient de klant BUSINESS SA elke klacht met betrekking tot eventuele verborgen gebreken uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van deze gebreken per aangetekend schrijven te melden.

 

De garantie is beperkt tot de vervanging van goederen met gebreken. BUSINESS SA kan de Klant vergoeden indien zij de voornoemde geleverde goederen niet kan vervangen.

 

De Klant die voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt, geniet de wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. De onderhavige handelsgarantie geldt onverminderd zijn rechten.

 

Overeenkomstig artikel 1649 quater § 2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht BUSINESS SA op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

 

 

7. HERROEPINGSRECHT

Uitsluitend voor diensten betreffende de levering van aan bederf onderhevige goederen of van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, wordt het volgende bepaald:

 

“De consument heeft niet het recht om van de koop af te zien.

 

 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Klant zal zich onthouden van elke actie die de geldigheid zou kunnen aantasten van de intellectuele eigendomsrechten van BUSINESS SA, van welke aard ook, met betrekking tot haar onderscheidende tekens, haar producten en haar merk, op welke drager ook.

 

 

9. FORCE MAJEURE

Het zich voordoen van gebeurtenissen zoals, in het bijzonder, alle onderbrekingen van productie, transport of levering, stakingen, lock-outs, embargo’s, oorlogen, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, tekort aan grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden en meer in het algemeen, alle gebeurtenissen van soortgelijke aard voorzien in de jurisprudentie die de partijen of hun leverancier treffen en die de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertragen of onmogelijk maken, schorten de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen op.

 

De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis binnen acht dagen nadat het bewijs is geleverd dat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De nakoming van haar verplichtingen wordt opgeschort totdat de andere Partij in kennis is gesteld van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van beide Partijen enige schadevergoeding van de andere Partij kan eisen.

 

Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, heeft elke partij het recht deze te beëindigen door de andere partij daarvan in kennis te stellen.

 

 

10. ONDERAANNEMING

BUSINESS SA kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de klant. In dit kader is de onderaannemer enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van de prestaties die hij levert en de klant kan bijgevolg van BUSINESS SA geen enkele vergoeding eisen voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij zou hebben geleden bij de uitvoering van deze prestaties.

 

 

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien de levering van de diensten de verwerking door BUSINESS SA van door de Klant beheerde persoonsgegevens met zich meebrengt, zal BUSINESS SA deze verwerking uitvoeren overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679.

 

De klant erkent duidelijk de mogelijkheid van verzameling, registratie en gebruik door de aanbieder van persoonlijke gegevens die hemzelf en zijn eigen klanten betreffen. Deze gegevensverzameling is van louter contractuele aard.

 

De cliënt wordt er tevens van in kennis gesteld dat hij de aanbieder te allen tijde kan verzoeken om toegang tot de meegedeelde gegevens, om rectificatie of schrapping ervan te vragen, of ten minste om beperking van de verwerking te verkrijgen. Hij kan ook bezwaar maken tegen de verwerking indien deze onwettig is, of ten minste verlangen dat zijn gegevens hem ter beschikking worden gesteld ter uitvoering van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

In geval van problemen die voortvloeien uit de verwerking van zijn persoonsgegevens, wordt de klant ervan in kennis gesteld dat hij een klacht kan indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 

12. ALGEMEEN

De voorgaande bepalingen houden geen enkele afstand in van het recht van BUSINESS SA om, naar eigen goeddunken, in geval van niet-betaling of in geval van niet-naleving door de contractant van zijn contractuele verplichtingen, de ontbinding of de opzegging van het contract te eisen, met inbegrip van een schadevergoeding en interesten.

 

Het feit dat BUSINESS SA op een bepaald ogenblik beslist een van de clausules van onderhavige algemene on line verkoopvoorwaarden of van de wettelijke vermeldingen niet toe te passen, betekent in geen geval dat er definitief afstand wordt gedaan van deze clausules.

 

De ongeldigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de effectieve toepassing van de andere bepalingen.

 

Alle wijzigingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe contracten.